python3运算符之算术运算符

发布时间:2020-09-16 21:59     分类:Python
+: 加 - 两个对象相加; a + b 输出结果 31
-: 减 - 得到负数或是一个数减去另一个数; a - b 输出结果 -11
*: 乘 - 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串; a * b 输出结果 210
/: 除 - x 除以 y; b / a 输出结果 2.1
%: 取模 - 返回除法的余数; b % a 输出结果 1
**: 幂 - 返回x的y次幂; a**b 为10的21次方
//: 取整除 - 向下取接近商的整数 ;>>> 9//2  输出:4;>>> -9//2   输出:-5

代码:
x=30
y=5
z=9
print(x+y)
print(x-y)
print(x*y)
print(x/y)
print(x%y)
print(x**3)
print(x//y)

控制台输出:
35
25
150
6.0
0
27000
6

评论

推荐文章