php ibase_set_event_handler函数注册发布事件时要调用的回调函数

发布时间:2020-09-10 21:27     分类:Php
ibase_set_event_handler — 注册发布事件时要调用的回调函数

说明
resource ibase_set_event_handler ( callable $event_handler , string $event_name1 [, string $event_name2 [, string $... ]] )
resource ibase_set_event_handler ( resource $connection , callable $event_handler , string $event_name1 [, string $event_name2 [, string $... ]] )
该函数将PHP用户函数注册为指定事件的事件处理程序。

参数
event_handler
每当数据库发布指定事件之一时,便以事件名称和链接资源作为参数调用回调。
如果应取消事件处理程序,则回调必须返回FALSE。 任何其他返回值都将被忽略。 此函数最多接受15个事件参数。
event_name1
事件名称。
event_name2
最多允许15个事件。

返回值
返回值是事件资源。 该资源可用于通过ibase_free_event_handler()释放事件处理程序。

范例
Example #1 ibase_set_event_handler() example
<?php
function event_handler($event_name, $link)
{
    if ($event_name == "NEW ORDER") {
        // process new order
        ibase_query($link, "UPDATE orders SET status='handled'");
    } else if ($event_name == "DB_SHUTDOWN") {
        // free event handler
        return false;
    }
}
ibase_set_event_handler($link, "event_handler", "NEW_ORDER", "DB_SHUTDOWN");
?> 

参见
•ibase_free_event_handler()-取消注册的事件处理程序
•ibase_wait_event()-等待事件由数据库发布

评论

推荐文章